Skip to main content

Planer og vedtekter

Her finner du et utvalg av dokumenter og informasjon som forteller hvordan vi i Vinnes Barnehage jobber, hvilke mål vi har og hvordan vi håndterer hverdagen i barnehagen.

Du vil også finne mer relevant informasjon om praktiske ting hos oss under menyen “Om oss”.

Velkommen til Vinnes barnehage SA

Å begynne i barnehage for første gang vil være en stor overgang for barnet(og kanskje for dere foreldre!) Vi vil derfor bruke god tid på å gjøre barnet kjent og fortrolig med barnehagen. Vi ønsker at en kjent voksen skal være med barnet de første dagene, for så å trekke seg tilbake litt etter litt.
Vi regner at tilvenningsperioden vil vare fra 3 dager til en uke. Dette varierer fra barn til barn, og foresatte bør planlegge å sette av inntil en uke. Det er viktig at personalet og foresatte snakker sammen under tilvenningen og avtaler hvordan tilvenningen skal skje. Dere får et skriv fra avdelingen som viser hvordan tilvenningen i utgangspunktet er tenkt.
Hensikten med tilvenningen er at barnet skal bli trygt i sitt nye miljø. Det er også viktig at foreldre og personalet blir kjent med hverandre.
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og opplæringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Vi skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til felleskapet ivaretas. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.
Barnehagen drives i henhold til Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi håper dere tar dere tid til å lese all informasjon dere får utdelt – der får dere mye informasjon om hvordan vi jobber. Vi håper dere vil trives hos oss. Med vennlig hilsen personalet i Vinnes barnehage.
Presentasjon av barnehagen

Vinnes barnehage SA er en privat forelder eid barnehage som ligger på Vinnes i Solbergelva. Vi tilhører Solberg skole. Barnehagen ble åpnet 29.juli 1991.

Barnehagen er godkjent for 52,5 plasser fordelt på 14,5 plasser for barn under 3 år og 38 plasser for barn over 3 år.

Vi tilbyr foruten 100 % plasser også redusert plass.

Ønsker dere å endre på plassen dere er tildelt må dere endre dette i Vigilo.

Vi er medlem av Private barnehagers landsforbund.(PBL)

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er 07 00 – 16 45. Barnehagen er stengt på alle helligdager,jul og nyttårsaften og 5 planleggingsdager pr år.

Hvis barn blir for sent hentet, dvs etter kl 16 45, vil foresatte få en muntlig advarsel første gangen. Hvis det gjentar seg flere ganger vil styret vurdere oppsigelse av plassen.

Ferier

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av et år. Vi regner da fra 1. september til 1. september.

Betaling

Barnehageplassen betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder. Matpenger kommer i tillegg og beløpet fastsettes av styret. Ved for sen betaling er det et purregebyr på 50 kr. Ved manglende betaling kan Styret vurdere oppsigelse av plassen i henhold til Vedtektenes § 12.

Mat

Alle barn må ha med matpakke til frokost. Til lunsj serveres det brødmat eller varmmat(ca 1 gang pr uke) Til drikke serveres det melk eller vann. Vi serverer et mellommåltid ca kl 15 00 som består av brødskive og frukt/ grønnsaker. Barnehagen ønsker å ha fokus på et sunt og variert kosthold. Vi følger helsedirektoratets sine anbefalinger.

Bursdagsfeiring

Vi markerer barnas bursdager her i barnehagen med flagg, krone og allsang. Dere foreldre ordner hva som skal spises. Vi ønsker en enkel markering, gjerne opp skjært frukt. Vi ønsker ikke kaker. Vi spiser først lunsj før vi feirer bursdagsbarnet.

Dugnader

Dere foreldre må være med på 1 dugnad pr år. Dugnadsoppgaver er eks rundvask av barnehagen, samt litt vedlikehold.

Taushetsplikten

Vi har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette gjelder for faste ansatte, vikarer og studenter knytet til barnehagen. Opplysningsplikt og meldeplikt Personalet har opplysningsplikt til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre alvorlige former for omsorgssvikt. Barnehagens ansatte har plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige forbrytelser. Barnehagen skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. Barnevernstjenesten jobber i første rekke med å hjelpe og bistå familier som trenger hjelp. Det kan være veiledning eller avlastning. Vi har så lett for å tenke at det å melde fra til barnevernet da er det virkelig ille, men det er viktig og riktig å tenke på de som en hjelpeinstans og samarbeidspartner. Vi som jobber i barnehage har plikt til å melde fra hvis vi er bekymret. Vi vil først ta et møte med dere foresatte før bekymringsmelding sendes til barnevernet, såfremt vi ikke mistenker mishandling eller misbruk. Da kontakter vi politiet.

Kontantstøtteregistret

Barn under 2 år og som har plass i Vinnes barnehage blir meldt inn i kontantstøtteregistret. Vi gir melding om oppstart dato, plass størrelse samt sluttdato. Ved forandring av plass størrelse gis det melding om det.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med Drammen kommune, Fagteam, PP-tjenesten, familieteam, barnevernstjenesten, logoped, helsestasjon og Solberg skole. For å diskutere enkelt barn med de ulike instansene skal det alltid foreligge skriftlig tillatelse fra foresatte. Vi er i nettverk med både private og kommunale barnehager

Forsikring

Barn i Vinnes barnehage er forsikret gjennom Private barnehager landsforbund sine forsikringsavtaler.

Skader skjedd i barnehagen registreres på eget skjema og oppbevares nedlåst i arkivskap.

Foreldresamarbeid

Vi ønsker et nært samarbeid med dere foreldre. Vi har et felles mål: det beste for ditt barn. Vi gjennomfører foreldremøte hvert år på høsten(avdelingsvis) og alle foreldre skal få tilbud om 2 foreldresamtaler(høst og vår). I tillegg er den uformelle kontakten i garderoben ved bringing og henting viktig for utveksling av informasjon og beskjeder. Vi vil gjerne at dere foreldre tar kontakt hvis det er noe dere ønsker å ta opp med oss. Avtal gjerne tid på forhånd.

Foreldremedvirkning

Dere foreldre skal sikres rett til uttale dere om drift og innhold i barnehagen. Ansatte og foreldre skal samarbeide slik at Vinnes barnehage blir en god plass å være for barn, foreldre og ansatte.
Årsmøte
Organisert

Barnehagens øverste organ. Her bestemmes de viktigste sakene som eks vedtekts endringer, ny driftsform. Alle foreldrene i barnehagen har anledning til å møte på Årsmøte. Avvikles i løpet av april. Det kan avholdes et ekstraordinært Årsmøte i tillegg.

Arbeidsoppgaver

Valg til Styret. Valg av revisor. Kan vedta nye vedtekter.

Styret

Organisert

Består av maks 4 foreldre som velges på Årsmøte, samt daglig leder. Ca 4-5 møter pr år. Styret konstituerer seg selv.

Arbeidsoppgaver

Økonomisk oppfølging, arbeidsgiveransvar, budsjettansvar og gjennomføring og forberede til Årsmøte. Ansetter daglig leder.
Foreldrerådet

Organisert

Består av alle foreldrene. Møte ca 1 gang pr år eller ved behov.

Arbeidsoppgaver
Skal uttale seg om saker som angår driften og innholdet i barnehagen. Eks åpningstid. Ved store endringer skal det alltid være et foreldrerådsmøte.

Samarbeidutvalget = SU

Organisert

Består av 2 foreldre og 2 ansatte, samt daglig leder. Ca 2 møter pr år. Foreldrenes representanter velges av FAU. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Arbeidsoppgaver

Uttaler seg om Årsplan og saker som har betydning for barns og foreldrenes hverdag i barnehagen.
Foreldrenes arbeidsutvalg = FAU

Organisert

Minimum 2 stykker fra hver avdeling velges til FAU på foreldremøtene som avholdes på høsten.

Arbeidsoppgaver

Arrangerer juletrefest, organiserer barnehagens deltagelse i 17. maitoget og sommer avslutning.

Den gode barnehage

Vi i Vinnes barnehage mener at god kvalitet er:
 • Det viktigste er hvordan møte mellom barn – voksne, barn-barn og voksne-voksne er. Det er viktig hvordan vi kommuniserer med hverandre, både verbalt og nonverbalt
 • Vi skal ta barn på alvor. Vi skal vise barna at de er viktig, vi skal gi barna tid, oppmuntring og anerkjennelse.
 • Vi skal veilede barna i konfliktsituasjoner slik at de senere blir gode konflikt løsere.
 • Vi skal gi barna trygghet og omsorg. Dette er et godt utgangspunkt for trivsel og læring. Hvert barn er et unikt menneske med mange gode egenskaper.
 • Vi skal gi barna utfordringer og mestringsfølelse.
 • Barna skal lære å forholde seg til andre.
 • Barna skal oppleve seg som en god lekevenn og oppleve det å ha en god lekevenn.
 • Barna skal ha et godt leke og læringsmiljø slik at gode basiskunnskaper utvikles.
 • Barn skal ha medvirkning på sin hverdag. De skal bli hørt.
 • Personalet skal være omsorgsfull, imøtekommende og løsningsfokusert.
 • Personalet skal være gode rollemodeller.
 • Den gode barnehage skal være godt organisert slik at vi unngår unødvendig stress og mas.
 • Den gode barnehage har et plansystem og vurderer sitt arbeid.
 • Den gode barnehage har et godt pedagogisk tilbud som er tilrettelagt det enkelte barn.

Hvordan vi kommuniserer med barn

 • Se etter posisjon. Hvordan vi sitter/står i forhold til barnet. Viktig med øye/blikk kontakt, er på høyde med barnet. For å kunne se ansiktsuttrykk – se følelser.
 • Se etter barnets initiativ / se hva barnet holder på med. Se hva barnet gjør/ sier. Det å bli sett gjør noe med selvbildet vårt. Gjelder barn og voksne!
 • Smil. Det å få et smil gjør noe med oss mennesker. Vi blir sett/trygghet/akseptert. Et smil: her er det godt å være.
 • Sette ord på hva barnet gjør / bevisstgjøre barnet på hva det gjør. ”Ole du kjører bilen din” Der tar du den gule bilen og kjører til brannstasjonen” Da kommer barnet med flere initiativ i leken / til å leke. Bevisstgjøring på hva barnet gjør i nåtid – barn lever i nuet.
 • Gjenta det barnet sier fordi det bevisstgjør barnet på det barnet sier = språklig bevissthet. Barnet blir sett og hørt = det er en anerkjennelse av barnet.
 • Tid – gi barnet tid. Vær tilstedet i barnets tempo.
 • Sett ord på hva vi gjør = det gjør noe med barns trygghet.
 • Bruk personlig språk: jeg vil at du skal ta på deg lua.
 • Anerkjenn barnets følelse – men skill på følelse og det barnet gjør: jeg ser du er sint nå, men det er ikke lov å slå.
 • Forsterk positive handlinger som barnet gjør – gi barnet ros ved ønsket adferd. «Så fint at du velger å sitte her hos oss» «Så fint at du ikke er sinna mer» « Nei, så rask du var til å kle på deg i dag» ……. osv

Vær varsom plakat

Respekter at du ikke skal fotografere andres barn her i Vinnes Barnehage SA. Du kan kun ta bilde av ditt eget barn.
Respekter at du som foreldre ikke har lov til å filme med video, fotoapparat eller mobil her i Vinnes Barnehage SA.
Respekter at det enkelte barn ikke skal fremstilles på noen negativ måte. Vi må være trygge på at det vi som voksne gjør med bildene av barna, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skaper vonde følelser hos barna senere i livet.
Respekter at du ikke skal legge ut bilder tatt her i Vinnes Barnehage SA på hjemmesider, sende bilder på e-post eller på annen måte legges ut nettet (som eks Facebook).
Vi har alle et ansvar for å sikre at uvedkommende ikke får tak i bilder av barna våre.

Satsningsområder

I Vinnes barnehage jobber vi med:
 • Trygghet og omsorg
 • Relasjoner og kommunikasjon
 • Vennskap
 • Lek
 • Tidlig innsats
 • Engasjerte og tilgjengelige voksne
 • Trygghet og omsorg
Vi ønsker å bli husket som en hjertevarm barnehage. Føler barna seg trygge, ivaretatt og får omsorg vil de utvikle seg til trygge og tillitsfulle personer med god selvfølelse. Barn som har det godt med seg selv, har det godt med andre. Personalet har vært på kurs i bruk av Trygghetssirkelen (Bok: «Se barnet innenfra»)
Relasjoner og kommunikasjon

Vi skal ta i mot nye foreldre, barn og ansatte på en god måte. Barna ser hvordan vi møter barn, foreldrene og hverandre, og forhåpentlig er vi gode rollemodeller! Vi har utarbeidet noen kjøreregler for hva vi legger i god kommunikasjon.

Vennskap

I Vinnes barnehage skal alle erfare / lære å være en god venn og ha gode lekevenner. Les mer om dette i vår vennskapsplan.

Lek

Lek er jo den viktigste aktiviteten til barna! Vi har jobbet mye med: LEK med fokus på vennskap.

Tidlig innsats

Alle barn skal få rett hjelp så tidlig som mulig. Vi har vært på mange kurs / konferanser de siste årene.

Engasjerte og tilgjengelige ansatte.

Hos oss står barna i fokus! Vi skal gi de vår tid og oppmerksomhet. For å få engasjerte ansatte må vi tilrettelegge for kursing, opplæring og veiledning av personalet

VEDTEKTER

Vedtekter for samvirkeforetaket Vinnes Barnehage SA, org. nr. 957 640 672
vedtatt på årsmøte den 25.10.2012, sist endret den 25.04.2024

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Vinnes Barnehage SA.
Foretaket har forretningskontor i Drammen kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i
virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Barnehagen skal søke å sikre
barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Formålet
er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives
egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når
foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket.
Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn
eller til ny omsorgsperson for barnet.
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.
Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon,
dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har
godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.
Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet
gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten
daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

4 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som
barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er
like lang som barnehageplassens oppsigelsestid.
Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg
ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt
med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid.

5 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre
medlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret.
Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder og
styremedlemmer kan gjenvelges. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange
styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.
Styret skal velges av årsmøtet. Styret velger selv styreleder.

6 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan
ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal
underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.
Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på
årsmøtet.
Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir
ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets
beretning legges frem for årsmøtet.
Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre
sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av
styremedlemmene krever det.
Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør
fastsette instruks for daglig leder.
Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.
Styret skal utarbeide en styreinstruks.

7 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er
med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene
så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.
Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en
sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som
stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd
fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står
stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I
andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

8 Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av styret.
Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten
i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller
av stor betydning.
Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det
er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om
avgjørelsen så snart som mulig.
Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.
Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om
virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere
redegjørelse for bestemte saker.

9 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.
Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor
eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.
Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

10 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.
Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet.
Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.
Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret senest to uker før
årsmøtet. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme
frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

11 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet,
antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.
Godkjennelse av årsregnskap.
Valg av styremedlemmer.
Valg av revisor.
Eventuelle forslag til vedtektsendringer
Eventuelt forslag til oppløsning.
Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

12 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert
medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et
medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.
Dersom et medlem har 100 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 200 %
barnehageplass i barnehagen har medlemmet to stemmer på årsmøtet.
Dersom et medlem har 200 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 300 %
barnehageplass i barnehagen har medlemmet tre stemmer på årsmøtet.
Dersom et medlem har 300 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 400 %
barnehageplass i barnehagen har medlemmet fire stemmer på årsmøtet.]
En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har
stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.
Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at
årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

13 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre
samvirkeloven stiller strengere krav.

14 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for
vedtektsendringer.
Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

15 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29.
juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

«VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN § 8» 

1. Eierforhold

Vinnes barnehage Sa er en foreldre eid barnehage, og barnehagens form er et
samvirkeforetak. Det velges et styre på Årsmøte. Medlemmene i styret mottar ikke
økonomisk vederlag. Virksomheten har et ideelt ikke-økonomisk formål.

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskapet og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling
og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,
vedtekter, fastsatt budsjett, årsplan og andre forpliktende dokumenter som
barnehagen har utarbeidet.

3. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen i overenstemmelse med styret.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

4. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er fortrinnsvis Drammen kommune.
Barn som tildeles plass i barnehagen, har fast plass til skolepliktig alder, med unntak
av tilfeller med mislighold.
Daglig leder har mulighet til å prioritere barn etter til enhver tids gjeldende
tilskuddsregler.

Opptakskriterier:
Barn som har prioritet etter barnehageloven dersom de kan ha nytte av
plassen.
Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.
Barn som bor i nærmiljøet.
Ved opptak skal det legges vekt på barnet alder, kjønn slik at
gruppesammensetningen blir så god som mulig.
Ved lik prioritet etter kriteriene over, besluttes opptaket ved loddtrekning. Daglig leder
og en av de faste ansatte skal sørge for at loddtrekningen blir gjort på en rettferdig
måte.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

5. Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og mislighold

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess.
Daglig leder kan tilby plass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.
Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av plasser foretas av
barnehagen etter elektronisk søknad.

Oppsigelsestiden på barnehageplassen er to – 2- måneder. Oppsigelse gjøres i den
digitale plattformen der det ble søkt om barnehageplass.
Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned.
Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i
oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Medlemmer som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal
første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overskridelser, eller hvis
overtredelsen er særlig grov, kan styret med alminnelig flertall ekskludere
medlemmet.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

6. Klagegang ved avslag på søknad om barnehageplass

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling
verken får sitt første eller andre ønsket om barnehageplass oppfylt, kan klage på
avgjørelsen og kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Retten gjelder kun
søkere som har søkt innen søknadsfristen kommunen fastsetter etter
barnehagelovens § 16.

For søkere med rett til prioritet etter barnehagelovens § 18, er det også klagerett ved
opptak som gjøres utenom de opptak kommunen har med søknadsfrist. Dette gjelder
barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere
bestemmelser i lov om barnevernstjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det
klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det
tidspunktet avgjørelsen som det skal klages over er kommet frem til søker. For den
som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har
fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.
Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i
barnehage. (forskrift 2005 -12-16 nr 1477)

7. Åpningstid

Barnehagen holder åpent mandag til fredag 07 00 – 16 45 hele året, men med
unntak som nevnt nedenfor:
Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.
Julaften, nyttårsaften og bevegelige helligdager holdes barnehagen stengt.
Barnehagen holdes stengt i inntil 5 planleggingsdager i løpet av året.
Barnehagen holdes stengt i uke 28 og 29.
Styret kan vedta stengning i romjula ved 2 eller færre arbeidsdager mellom
Julaften og nyttårsaften.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

8. Ferie

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Vi regner fra september til
september. Ferie må meldes inn til barnehagen senest 1 måned før ferien skal
avvikles.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

9. Foreldrebetaling

Betalingssatsene fastsettes av styret i Vinnes barnehage, i henhold til nasjonal
makspris. Det betales for 11 måneder i året, forskuddsvis pr måned. Det gis
søskenmoderasjon etter gjeldende satser. Søskenmoderasjonen gis til det yngste
barnet.

Betalingsbetingelser:
Faktura har forfall den 1. i hver måned (forskuddsbetaling)
Er ikke beløpet betalt innen fristen sendes det purring og tillagt purregebyr.
Misligholdes foreldrebetalingen i 2 påfølgende måneder, blir barnehageplassen for
angjeldende barn sagt opp og beløpet blir sendt til inkasso. Oppsigelse gis skriftlig fra
barnehagestyret.

Styret kan endre denne bestemmelsen

10. Matpenger / kostpenger

Det skal være minimum 1 måltid i barnehagen pr dag som dekkes av matpenger /
kostpenger. Enten lunsj eller fruktmåltidet. På tur dager må barnet ha med seg
matpakke til frokost og lunsj, men får fruktmåltidet servert av barnehagen.
Styret fastsetter matpenger/kostpenger.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

11. Arealutnyttelse

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4 kvm netto pr barn over 3 år og 5, 3
kvm nette pr barn under 3 år.

12. Foreldreråd og samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foresatte / foreldrene til alle barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen og skal få uttale seg om store endringer av driften. Eksempel ved forslag om redusert
åpningstid.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ.
Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer, 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av
foreldrene, samt daglig leder, som er eiers representant. Daglig leder er møteleder og
sekretær for samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter for foreldrene og ansatte
velges for 1 år om gangen.
Samarbeidsutvalget holder møter når det er nødvendig, eller når det kreves av
samarbeidsutvalgets leder, eller et medlem av samarbeidsutvalget eller daglig leder.
Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagen.
Samarbeidsutvalget er underlagt styret.

 Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, består av 6 foreldre, har ansvaret for gjennomføring
av sosiale arrangement som juletrefest, sommeravslutning og organisering av
barnehagens deltakelse i 17. maitoget. De kan på eget initiativ fritt organisere andre
arrangement utenom barnehagens åpningstid.

13. Forsikring og ansvar

Barnehagen er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.
Personalet har ansvaret for barna den tid de er i barnehagen. Levering og henting er
foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate barnet
før den har vært i kontakt med personalet.
Medbrakte eiendeler har ikke personalet ansvar for.
De ansatte i barnehagen skal ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller
offentlige transportmidler uten foreldrenes// foresattes skriftlige samtykke.

14. Redusert drift

Ved helt eller delvis redusert drift pga. forhold Samvirket ikke har herredømme over,
har Samvirket ikke noen form for økonomisk ansvar overfor foreldrene.

15. Helsemessige forhold

Foresatte / foreldre har ansvaret for å informere barnehagen om spesielle forhold som
gjelder barnets helse, som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen, før
plassen tas i bruk.
Foresatte / foreldre må følge de sykdomsregler barnehagen har, og syke barn skal
holdes hjemme til almenntilstanden gjør at de kan delta i utelek, turer og aktiviteter på
lik linje med de andre barna.

16. Dugnad

Foresatte som har barn i barnehagen, er forpliktet til å delta i dugnadsarbeid.
Styret kan endre denne beslutningen.

17. Internkontroll

Barnehagen har internkontrollsystem etter Forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Vennskapsplan

I Vinnes barnehage skal vi tilby et godt lekemiljø og tilrettelegge for vennskap for å forebygge utestenging / mobbing/diskriminering.